Regulamin

 

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w ramach sklepu internetowego www.simply.com.pl

 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.simply.com.pl

 4. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.alpa.org.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać zamówienia.

 5. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym.

 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy firmą SIMPLY SP Z O.O, ul. Świerkowa 29a, 26-600 Radom
  NIP 9482619960, REGON 384470202 prowadzącą sklep internetowy, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.

 7. : Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 1025),

 8. : Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (teks jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 683 ze zm.),

 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 1219 ze zm.),

 10. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.

 12. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.simply.com.pl

 2. Sklep internetowy działający pod adresem www.simply.com.pl prowadzony jest przez firmę SIMPLY SP. Z O.O.
  NIP xxxxxx, REGON xxxxx

 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę www.alpa.org.pl

 4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

 5. Regulamin znajduje się na stronach sklepu internetowego www.simply.com.pl i jest dostępny dla każdego w każdym czasie.

 6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich w cenach netto oraz brutto.

 7. Oferta dotycząca kolekcji sezonowych zawarta na stronie sklepu internetowego ważna jest do wyczerpania zapasów.

 8. Firma SIMPLY SP Z O.O. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wycofania ze sprzedaży towarów, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 9. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, ze ustawienia wyświetlania jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, sklep internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta.

 10. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Zmiana ta nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji.

 11. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zamówiony towar przelewem bankowym lub płatnością za pobraniem.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia towarów w sklepie internetowym www.simply.com.pl można składać poprzez formularz zamówieniowy, stanowiący integralną część platformy sklepu internetowego.

 2. Zamówienia może dokonać Klient, który poda dane wymagane do realizacji zamówienia lub posiada swoje konto w sklepie internetowym.

 3. Zarejestrowany użytkownik (posiadający konto) ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie – bez konieczności każdorazowego wpisywania swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia w tym archiwalne (zrealizowane), wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówienia, które nie zostało przekazane do realizacji, zmiany adresu wysyłki.

 4. Można złożyć jednorazowe zamówienie bez konieczności zakładania konta w sklepie internetowym.

 5. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany przez ich dodanie do koszyka.

 6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej realizacje zamówienia.

 7. Klient składając zamówienie wybiera sposób dostarczenia przesyłki, której koszty doliczane są do wartości zamówienia. Koszt dostarczenia zamówionego towaru wraz z kosztami przesyłki ponosi Klient.

 8. Klient spoza kraju Unii Europejskiej poza kosztami przesyłki ponosi dodatkowo koszty związane z opłatami celnymi – opłaty te są doliczane do wartości zamówienia.

 9. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep internetowy (potwierdzenie zamówienia).

 10. W razie potrzeby anulowania zamówienia Klient powinien jak najszybciej skontaktować się ze sklepem internetowym telefonicznie lub e-mail.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ – DOSTAWA

 1. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie podczas składania zamówienia poprawnych danych kontaktowych i adresowych do wysyłki.

 2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 7.30-15.30

 3. W przypadku niedostępności zamówionego towaru Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie w celu podjęcia decyzji o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa jego realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na towar brakujący, zamiana brakującego towaru na inny dostępny w sklepie, anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione towary w przypadku przedpłaty na konto).

 4. Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta.

 5. Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia za pobraniem zaczyna się od razu po wpłynięciu zamówienia do sklepu internetowego (w przypadku zamówienia złożonego w dniu wolnym od pracy realizacja zaczyna się w najbliższym dniu roboczym).

 6. Sklep internetowy realizuje zamówienia w terminie od 1 do 7 dni roboczych.

 7. Dane do przelewu: SIMPLY SP Z O.O, ul. Świerkowa 29a, 26-600 Radom
  PL xxxxx, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Klienta oraz numer zamówienia.

 8. Towary zamówione w sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

 9. Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone. Przed podpisaniem odbioru przesyłki należy dokładnie obejrzeć opakowanie. W przypadku widocznych istotnych uszkodzeń, Klient nie powinien odebrać przesyłki, należy wtedy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera.

 10. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód sprzedaży paragon - faktura.

V. WARUNKI REKLAMACJI

 1. Sklep internetowy jako sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny.

 2. Sklep internetowy jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi towar bez wad fizycznych i prawnych.

 3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 4. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 5. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową sprzedaży. Towar jest niezgodny z umową sprzedaży w szczególności jeżeli:

 6. towar nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

 7. towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep internetowy zapewniał;

 8. towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

 9. Sklep internetowy ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w tej samej chwili.

 10. Sklep internetowy jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

 11. Reklamację należy zgłosić na adres e-mail biuro@simply.com.pl tytule wpisując REKLAMACJA, lub przesłać na adres: SIMPLY SP Z O.O, ul. Świerkowa 29a, 26-600 Radom

 12. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) na adres: SIMPLY SP Z O.O, ul. Świerkowa 29a, 26-600 Radom i opisem reklamacji.

 13. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, Klient ma prawo:

 14. żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady albo

 15. złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku SIMPLY SP Z O.O może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć; jednakże jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep internetowy albo nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się i Klient może złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

 16. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

 17. Klient zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep internetowy.

 18. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania przez Sklep internetowy reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Klienta albo SMS na podany przez Klienta nr telefonu albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.

 19. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep internetowy niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar zgodnie z rozdziałem VII.

 20. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klient jest konsumentem – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2 lat.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROT

 1. Klient - będący konsumentem, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na podstawie ustawy o prawach konsumenta - ma prawo w terminie 14 dni do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem ust. 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  • od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

  • od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia, jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1

 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy (ust. 1) Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 7. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument.

 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy o prawach konsumenta), tj. m.in. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

VII. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

 1. Sklep internetowy nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 2. Sklep internetowy dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

 3. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

 4. zwrotu towaru przez Konsumenta (odstąpienie od umowy), w tym przypadku Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

 5. uznania reklamacji lub braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

 6. Sklep internetowy dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, tj. rachunek bankowy Konsumenta – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub przy odbiorze u kuriera lub na poczcie, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli:


 8. pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego,

 9. gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu,

 10. jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

VIII. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Firma SIMPLY SP Z O.O. prowadzi sprzedaż towarów poprzez sklep internetowy www.simply.com.pl

 2. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej.

 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych.

 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach sklepu internetowego jedynie dla własnego użytku osobistego,

 6. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,

 7. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa np. propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste osób trzecich,

 8. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 9. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sklep internetowy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego na adres: biuro@alpa.org.plW zawiadomieniu należy podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego. Sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to było niemożliwe do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. DANE OSOBOWE, KLAUZULE INFORMACYJNE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep internetowy danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres wysyłki, telefon oraz adres e-mail podanych przez niego w procesie rejestracji konta w sklepie internetowym www.simply.com.pl oraz w zakresie korzystania ze sklepu internetowego podczas składania zamówienia (dokonywania zakupów).

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w pkt. 1 może uniemożliwić wykonanie umowy (realizację złożonego zamówienia).

 3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuję, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paweł Jakubiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SIMPLY SP Z O.O, ul. Świerkowa 29a, 26-600 Radom NIP 948-260-63-77, REGON 364280977– prowadząca sklep internetowy www.simply.com.pl

 4. Kontakt w sprawie danych osobowych biuro@simply.com.pl

 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy (realizacji złożonego zamówienia), tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Danych Osobowych.

 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres obowiązywania umowy (realizacji złożonego zamówienia), a po jego zrealizowaniu przez okres niezbędny do:

 9. posprzedażowej obsługi Klienta (np. w zakresie obsługi reklamacji),

 10. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

 11. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze a wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i rachunkowych.

 12. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 13. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych Klientów uregulowane są w Polityce prywatności Sklepu internetowego.

X. NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną przez Sklep internetowy, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) sklepu internetowego www.alpa.org.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez sklep internetowy w imieniu własnym i na zlecenie osób trzecich.

 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter).

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie sklepu internetowego, traci moc obowiązującą regulamin dotychczasowy.

 2. Regulamin dotychczasowy dostępny jest w wersji archiwalnej na stronie sklepu internetowego.

 3. Właściwość miejscową sądu rozstrzygającego ewentualne spory powstałe pomiędzy firmą SIMPLY SP Z O.O a Klientem określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustaw: Kodeks cywilny, o prawach konsumentów, o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz o ochronie danych osobowych.