Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Polityka Prywatności Sklepu Internetowego www.simply.com.pl ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego.

2) Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.alpa.org pl jest SIMPLY SP. Z O.O., ul. Świerkowa 29a, 26-600 Radom
NIP 948-260-63-77, REGON 364280977, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Sprzedawcą. Kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@simply.com.pl lub na adres siedziby.

3) Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 roku poz. 1000) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2017 roku poz. 1219 ze zm), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

4) Bezpieczeństwo danych osobowych Klienta stanowi dla nas priorytet. Dlatego zwracamy należytą uwagę na ich ochronę. Administrator poprzez dołożenie szczególnej staranności zapewnia ochronę interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem i zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów; zapewnia także, że dane nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. CELE I CZAS PRZETWARZANIA ORAZ ODBIORCY DANYCH

1) W celu zawarcia, a następnie wykonania zawartej umowy gromadzimy dane Klienta jednakże każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym.

2) Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego www.simply.com.pl mogą być zbierane i przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

2.1. Zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do zawarcia i przez czas trwania umowy, w tym do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń,

2.2 Rozpatrywania skarg i reklamacji - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania przez rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji,

2.3. Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego,

2.4. Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego,

2.5 Prowadzenia działań marketingowych własnych towarów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, za udzieleniem przez Klienta wcześniejszej zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu, w zależności które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

3) Dane możemy przekazywać odbiorcom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierających naszą działalność, obsługi księgowej i prawnej oraz upoważnionym pracownikom.

4) Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego www.simply.com.pl: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres IP, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), dane powstałe w związku z zawartą umową: zakupione produkty, segment Klienta, wartość zamówienia. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) i REGON Klienta.

3. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH I UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH

1) Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie, w tym do celów marketingowych, podanie danych jest dobrowolne.

4. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

1) Korzystamy z plików cookies w ten sposób że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jak również podejmujemy działania marketingowe, aby nasza oferta była dostosowana do potrzeb Klienta, interesująca i przyjazna.

2) Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie pliki tekstowe/informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego www.simply.com.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org

3) Administrator na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

· identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym

· zapamiętywania towarów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia

· zapamiętywania danych z Formularza Zamówienia lub danych logowania do Sklepu Internetowego

· dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego

· prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

4) Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy użytkownik Internetu ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej, np. poprzez częściowe ograniczenie lub całkowite wyłączenie możliwości zapisywania plików Cookies. W przypadku całkowitego wyłączenia możliwości zapisywania plików Cookies należy się liczyć z tym, że może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarek internetowych.

5) Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

6. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

2) Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3) W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych dla towarów własnych Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

4) W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych towarów Administratora, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5) W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres siedziby Administratora lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Administratora biuro@simply.com.pl

6) Istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2) Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w tym: Certyfikat SSL.